دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو کرج

قـــوانـــیـــن و مـــقـــررات آمـــوزشـــی مـــرکـــز

« کاربر گرامی در صورتی که جهت مشاهده سایت مشکل دارید صفحه خود را رفرش نمایید ( Ctrl + F5) یا History مرورگر خود را پاک نمایید ( Ctrl + Shfit + Delete) »

سال تحصیلی

هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی یک نیمسال تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته، آموزش است.

واحدهای درسی ، طول مدت تحصیل و تعداد واحدها

– تعداد واحد های انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.

– در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است.

– هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ وحداکثر ۲۰ واحد درسی را انتخاب نمایند .

– حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال با رأی کمیسیون موارد خاص می باشد.

تفاوت کاردانی ناپیوسته و کارشناسی ناپیوسته

کاردانی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی که پس از گذراندن دوره متوسطه وارد دوره کاردانی شده باشند. و کارشناسی ناپیوسته شامل دانش آموختگانی است که پس از گذراندن دوره کاردانی وارد دوره کارشناسی می شوند.

حضور و غیاب

– حضور در جلسات درس

– غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است

– تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس ودر امتحان به عهده شورای آموزشی مرکز آذین خودرو است.

– حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به درس الزامی است غیبت دانشجو در هر درس نباید بیشتر از سه جلسه مجاز تجاوز کند . در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

حذف اضطراری

– شهریه دروس حذفی عودت داده نمی شود .

– در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا ۵ هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی، درس یا دروس خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند.

– برای دانشجویان پودمانی حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۲ است دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمره قبولی جایگزین نمره مردودی می شود و در کارنامه دانشجو ثبت می شود .

– برای دانشجویان ترمی حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰و پودمانی ۱۲ است دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی یا مردودی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.

حذف پزشکی

دانشجویان متقاضی حذف پزشکی در موارد بستری در بیمارستان موظفند پس از ترخیص از بیمارستان حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تاریخ امتحان مدارک پزشکی لازم را به دانشگاه ارائه دهند سپس درخواست¬های تأیید شده ، در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و تنها در صورت نظر موافق شورا، حذف پزشکی پذیرفته می شود در غیر این صورت برای درس مذکور نمره صفر درج می گردد.

نام نویسی مشروط

– مرخصی تحصیلی در نخستین نیمسال پذیرش امکان پذیر نمی باشد.

– مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

– دانشجو در نیمسالی که از مرخصی استفاده می نماید موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را بپردازد.

– دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند به جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

– مرخصی تحصیلی دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

– تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

– میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط اعلام خواهد شد.

انصراف از تحصیل

– دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.

– ترک تحصیل بدون اجازه دانشگاه محل تحصیل انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل ندارد.

– در صورتی که دانشجویی از تحصیل منصرف شود موظف است علاوه بر تسویه حساب کلیه نیمسال های تحصیلی که مشغول به تحصیل آن بوده است، هزینه انصراف معادل شهریه ثابت و متغیر یک نیمسال رابپردازد.

شرایط انتقالی و مهمان

– انتقال هر دانشجو به هر یک از دانشگاه های استان تهران ممنوع است.

– انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یکبار مجاز است.

– انتقال دانشجو به شرط موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد در دو استان بلامانع می باشد.

– انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته ومقطع تحصیلی است.

– میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذارنده باشد.

– میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تکدرس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

– مدارک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود ودر آن مدرک تعداد واحد های گذرانده شده دانشجو و مجموع واحد ها در دانشگاه های مبدأ ومقصد با ذکر میانگین نمرات آنها و سوابق تحصیلی دانشجو قید می شود.

– واحد هایی راکه دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد می گذارند، دانشجو باید کارنامه مهمانی خود را با مهر و امضا دانشگاه مقصد جهت ثبت نمرات به دانشگاه مبدا تحویل دهد و مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

تغییر رشته

– دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.

– تغییر رشته در مقاطع تحصیلی همسطح صورت می گیرد . در غیر اینصورت فقط از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.

– در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته جدید نام نویسی وپس از نام نویسی دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را ندارد.

– دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.

– دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی وکارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته بدهد.و بر اساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن به صورت تایید کمیسیون موارد خاص دانشگاه جامع می باشد.

معرفی به استاد

– شهریه دروس معرفی به استاد : شهریه ثابت ندارد و فقط شهریه درس اخذ می گردد.

– در صورتیکه دانشجویی کلیه دروس عملی و نظری خویش را گذرانده باشد و برای فراغت از تحصیل نیاز به گذراندن حداکثر ۴ واحد نظری داشته باشد می تواند پس از موافقت دانشگاه تا سقف ۴ واحد، و با اخذ مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه دروس باقی مانده را بصورت معرفی به استاد امتحان دهد. انجام امتحان در پایان تمامی دوران تحصیل دانشجو در ترم آخر می باشد.

معادلسازی دروس

در صورتی که دانشجو قبل از ورود به تحصیلات دانشگاه دروسی را در مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تایید وزارت علوم ، فن آوری و تحقیقات گذرانده باشد، می تواند دروسی را که از نظر سرفصل و محتوی حداقل ۸۰٪ تشابه به سرفصل دروس مورد نظر داشته و تعداد واحد درسی مشابه ای را داشته باشد را معادلسازی نماید. لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر نباید از ۱۲ کمتر باشد برای دوره پودمانی و نمره کمتر از ۱۰ برای دوره ترمی می باشد .معادلسازی از طریق گروه آموزشی صورت می پذیرد.

دروس جبرانی

الف) رشته غیرمرتبط با دوره کارشناسی: گذراندن ۸ واحد دروس جبرانی.

ب) رشته مرتبط با دوره کارشناسی : نیازی به گذراندن دروس جبرانی ندارد.

نکته ۱: در تمامی موارد فوق برنامه ریزی و ارائه دروس با نظر شورای آموزشی دانشگاه صورت می پذیرد.

جهت گرفتن تأییدیه تحصیلی دوره متوسطه برای دانشجویان کاردانی یک برگ تصویر مدارک فارغ التحصیلی مقاطع مذکور را به اداره پست، باجه تأییدیه ارزش تحصیلی ارائه داده و پس از انجام اقدامات لازم، برگه های رسید پستی را به اداره آموزش کل دانشگاه تحویل دهند.

فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقت گذرانده باشد فارغ الحصیل آن دوره شناخته می شود.