دانشگاه علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو کرج

تـــــقـــــویـــــم آمـــــوزشـــــی

« کاربر گرامی در صورتی که جهت مشاهده سایت مشکل دارید صفحه خود را رفرش نمایید ( Ctrl + F5) یا History مرورگر خود را پاک نمایید ( Ctrl + Shfit + Delete) »

دانشجوی گرامی؛

۱- انتخاب واحد تنها توسط دانشجو و فقط در تاریخ های ذکر شده فوق صورت می پذیرد و طبق تقویم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و دانشجویانی که در زمان مذکور به هر علت موفق به انتخاب واحد نشوند، ترم مهر برای آنها مرخصی تحصیلی منظور می گردد

۲- براساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام انتخاب واحد برای دانشجو توسط واحد آموزش دانشگاه، ممنوع اعلام شده است. بر همین اساس هیچ تاریخی جهت انتخاب واحد حضوری دانشجو در دانشگاه اعلام نخواهد شد و زمان های اعلام شده در جدول فوق تنها فرصت انتخاب واحد می باشد.

۳- انتخاب واحد و پرداخت شهریه اینترنتی می باشد، لذا پرداخت شهریه خود را در زمان اعلام شده در پورتال دانشجویی سایت شرکت آذین خودرو پرداخت نمائید. در صورت حذف دروس اخذ شده ی دانشجو توسط سامانه هم آوا به علت عدم پرداخت، کلیه عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو کرج-تقویم-آموزشی
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز شرکت آذین خودرو کرج-تقویم-آموزشی
تـــــقـــــویـــــم آمـــــوزشـــــی
تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
اطلاعات درخواست
تاریخ شروع
تاریخ پایان
درخواست انتقال
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۱۴۰۱/۱۲/۰۶
انتخاب واحد توسط دانشجویان
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۴۰۱/۱۱/۲۱
ویرایش مدرس توسط مرکز آموزش
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
شروع کلاس ها
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
-
انتخاب واحد با تاخیر و حذف و اضافه
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۱۴۰۱/۱۱/۲۸
درخواست میهمان
۱۴۰۱/۱۱/۲۳
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دسترسی واحد استانی به ویرایش مدرس
۱۴۰۱/۱۱/۲۹
۱۴۰۱۲/۰۲/۰۶
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
۱۴۰۱/۱۱/۳۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۷
تمدید درخواست میهمان
۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۰۷
ارسال مدارک برای بررسی در شورای بررسی موارد خاص
پس از ثبت نمرات نیمسال ۱-۱۴۰۱
۱۴۰۱/۱۲/۰۸
امتحانات میان ترم
۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۲
حذف اضطراری
۱۴۰۲/۰۳/۰۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۰
ثبت و ویرایش غیبت ۳/۱۶ کلاسی توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۳/۱۶
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۲/۰۳/۲۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۹
پایان کلاس ها
-
۱۴۰۲/۰۳/۲۶
امتحانات
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۴۰۲/۰۴/۰۹
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۴
تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۴۰۲/۰۴/۱۶
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۴۰۲/۰۴/۱۸
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۰۳/۲۷
۱۴۰۲/۰۵/۲۳
تقویم آموزشی تابستان سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
اطلاعات درخواست
تاریخ شروع
تاریخ پایان
ارایه درس توسط مرکز آموزش/تایید درس توسط مدرس
۱۴۰۲/۰۳/۱۵
۱۴۰۲/۰۴/۲۸
انتخاب واحد
۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۳
شروع کلاس ها
۱۴۰۲/۰۴/۲۴
-
درخواست میهمان
۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۹
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۹
ثبت و ویرایش غیبت ۳/۱۶ کلاسی توسط مرکز آموزش
۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۱۴۰۲/۰۴/۲۹
پایان کلاس ها
-
۱۴۰۲/۰۶/۰۳
اخذ کارت ورود به جلسه امتحان
۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱۴۰۲/۰۶/۱۰
امتحانات
۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۰
ثبت نمرات تمامی دروس بجز کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۵
درخواست تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۴۰۲/۰۶/۱۷
رسیدگی به تجدید نظر نمرات
۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
ثبت نمرات دروس کارورزی و پروژه
۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۴۰۲/۰۷/۲۴